Občasník říjen 2020

Bratři hasiči, sestry hasičky, vážení spoluobčané.

Těžko se v dnešní době plné zákazů, omezení a nařízení vydaných vládou ČR hledají pozitivní a povzbudivá slova.

Předně bych Vám všem chtěl upřímně popřát pokud možno klidný a pohodový podzimní čas. Ať každý z nás má dostatek času na různé sezonní aktivity a třeba klid k práci na své zahrádce.  V posledních týdnech sice počasí úplně nepřálo, ale věřím, že ještě nastane to pravé „podzimní ladění“, plné barev a vůní. Využijme tohoto času k načerpání energie a síly pro dlouhé chladné zimní období.

Vzhledem k pokročilému vývoji pandemie Covid-19 v celé naší jinak krásné zemi, jsme museli opět upustit od realizace

oslav 120 let založení našeho dobrovolného hasičského sboru. Dlouhé měsíce se na to připravujeme, plánujeme a chystáme.

Ale realita nám prostě nedovolí. Předem avizovaná akce se nakonec smrskla do sobotní mše svaté, která se uskutečnila dle plánu 17.10. v 11 hodin v našem kostele sv. Jana Křtitele. Byla sloužena za živé a zemřelé členy místního sdružení hasičů a dále věnována s prosbou o ochranu a pomoc všem občanům i celé naší zemi v boji s pandemií koronaviru.  Díky omezením se mše zúčastnila pouze vlajková četa a několik našich členů v celkovém počtu 6 osob. Především chci poděkovat panu faráři P. ThLic. Mgr. Radovanu Hradilovi, Ph.D. za jeho upřímná a povzbudivá slova v kázání o  podstatě a významu slova „dobrovolnost“, ve spojení s oslavou světce Ignáce z Loyoly. Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav oslav, za jejich energii a vytrvalost, za velmi obětavou práci, kterou momentálně nemůžeme zúročit. Ale věřím, že se nám nakonec všechno podaří uskutečnit dle plánů. Až skončí epidemie.

I přes všelijaká omezení se finalizuje realizace pomníku sv. Floriána u hasičské zbrojnice. Socha je prakticky hotová a také podstavec připraven na osazení. Vzhledem k tomu, že neproběhne oficiální část, bude socha zabedněna a počkáme s jejím odhalením až na chvíli slavného posvěcení. Snad to bude v jarním měsíci květnu o svátku tohoto našeho patrona.

Po vytrvalých deštích   se dne 14.10.  v našem katastru dostala hladina spodních vod a tok řeky Opavy až k hranici naší obce. Dík naší protipovodňové hrázi se velká voda nedostala blíže obydlím, ale i tak se stékající dešťovka ve spodní části obce vylila uvnitř a vystoupila z uzavřené kanalizace. Zpětná klapka v hrázi zamezila jejímu odtékání do přirozené vodoteče místního potoka „Čeplice“.  Na konci ulice Mírová u hřiště směrem na Kravaře se postupně vytvořila laguna, která měla v nejhlubším místě bezmála metr. Na výzvu  starosty obce Ing. Pospiecha jsme vyrazili s čerpadly do této části obce a začali vodu čerpat. Postupně jsem nasadili všechna čtyři čerpadla (Heron, dvě plovoucí zn. Honda a zásahový stroj PS 12) a dokonce jsme použili i veterána v našich službách – motorovou stříkačku PS 16.

Ta byla znovu zprovozněna obětavou prací bratrů Františka Winklera, Kamila Nevřely a Aleše Sentenského. Posledně jmenovanému patří dík za to, že se dovezla až k velké vodě a opravdu po několik hodin pomáhala snižovat hladinu laguny, která by se jinak dostala do zahrad a ohrozila blízká obydlí.  Sám si považuji za čest, že jsem po dlouhém odpočinku při její první akci slíznul „křest“ a plnou dávku vody z výtlakového hrdla. Příjemné osvěžení, i když ne úplně čistou vodou.  🙂

Členové zásahové jednotky, kteří se postupně sjížděli k zásahu a pomoci občanům naší obce, ve spolupráci se zaměstnanci obce naplnili bezmála dvě stovky pytlů písku, z nichž polovina byla instalována, aby zabránila vniknutí vody na soukromé pozemky. Ostatní sloužily jako záloha v případě, že by hladina za protipovodňovou hrází stoupala výše a bylo nutné hráz výškově upravit. Čerpání vody probíhalo od ranní osmé až do večerní dvaadvacáté hodiny. Bylo rozvinuto celkem 600 metrů hadic aby se voda mohla z Mírové čerpadly dopravit za protipovodňovou hráz. Celý zásah se protáhl až do dalšího dne. Po celou noc jsme drželi dvoučlenné hlídky, střídali se po dvou hodinách a monitorovali stav hladiny řeky Opavy, která rozlila své koryto až k některým našim domovům.  Naštěstí se už hladina dále nezvedala, ale naopak klesala. Takže 3. stupeň povodňové aktivity, který byl vyhlášen v Opavě, u nás nenastal.  Několikrát se ve středu 14.10. scházela povodňová komice na obecním úřadu pod vedením starosty obce a koordinovala celý postup, monitorovala vývoj výše proti proudu řeky Opavy a jejího pravostranného přítoku řeky Moravice.  Druhý den se ještě na asi dvě hodiny rozběhly motory čerpadel a po vyhodnocení situace, že se výrazně nedaří snížit hladinu vzniklé laguny, která již více neklesala, ale ani nestoupala, bylo rozhodnuto o přerušení zásahu. Čerpadla jsme odvezli zpět do hasičské zbrojnice, kde se na nich provedl servis, aby byla v případě potřeby opět plně funkční k dalším zásahům. Hadice zůstaly v pohotovosti na místě.   Asi i díky tomu, že ve vyšších partiích Jeseníků nepršelo, ale sněžilo, se voda už více nezvedala.

Chci jmenovitě poděkovat těmto členů jednotky:

V prvním sledu jsme u vody byli ve složení:

Ing. Aleš Martinek – velitel zásahové jednotky,

Mgr. Pavel Straub,

Martin Nevřela  a já.

Děkuji také Hance Mikolajské, která se postarala o svačinu na posilnění, našemu hospodáři Františku Winklerovi, který to vše kontroloval a jistil nás v záloze.

Dále pak přišli z práce na pomoc tito členové:

Aleš Sentenský,

Daniel Pospiech,

Lukáš Pluške,

Adam Nevřela,

David Mikolajský,

Přemysl Sentenský,

Filip Pírek.

Všem děkuji za jejich nasazení a pomoc. Děkuji obecním pracovníkům za pomoc. Panu starostovi a ochotným sousedům, kteří nám připravili teplý čaj a kávu. Myslím, že jsme všichni rádi, že když jde o něco důležitého, umíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat.  Určitě se nám to do budoucna vyplatí.

Ještě jednou všem krásné podzimní dny plné pohody a odpočinku.

Roman Winkler, starosta DHS