Pravidla HOŠTICKÉHO POHÁRU

 

ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

 • dle platných pravidel Hoštického poháru

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj

 • přenosná požární stříkačka s funkčními klouby
 • kombinace motorů a čerpadel není možná, stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu
 • ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem
 • výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu

Sání

 • savice – délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
 • savice se nesmí dotýkat země
 • koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště
 • koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány
 • pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody
 • koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
 • podložka pod savice se může používat pouze hladká a bez výřezů

Hadicové vedení

 • plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku, hadice „C42″ min. šířka 65 mm, hadice“B65“ min. šířka 100 mm,
 • délka hadic 20 m s tolerancí ± 1 metr,
 • kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku,
 • kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, přeměřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím
 • hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření dva členové technické čety
 • mezi ozuby půlspojek musí projít papír
 • rozdělovač musí mít funkční uzávěry a ovládací prvky bez ostrých hran
 • proudnice s maximálním průměrem výstřikové trubice 13 mm, proudnice se může dotýkat země
 • závodník nesmí překročit čáru sestřiku – čára je nedotknutelná.

Výstroj soutěžících

 • ústroj družstva jednotná, soutěžní nebo sportovní
 • k provedení požárního útoku jednotná ústroj (u družstev žen nemusí být tričko zastrčeno do kalhot), obuv sportovní dle pravidel požárního sportu, opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu
 • kopačky nejsou povoleny, maximální velikost hřebů v tretrách je 9mm

JINÁ USTANOVENÍ

 • délka přípravy na základně je 3 minuty
 • čas přípravy začíná běžet uvolněním stroje technickou četou Velkých Hoštic
 • závodník má právo začít se chystat bez vyzvání rozhodčího, a to až po ukončení útoku předchozího družstva (po shození obou terčů)
 • v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
 • rozhodčí zvednutím praporku dává na vědomí ukončení přípravy základny, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího, svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu
 • bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa připravte se…,“ končí stanovený limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním), po tomto povelu nelze již provádět úpravy materiálů na základně ani za cenu „ulitého startu“
 • stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se …“ u prvního pokusu!!!
 • soutěžící žena i muž může startovat pouze dvakrát v soutěži, platí také pro ženu startující v mužském týmu
 • družstvo si může půjčit pouze jednoho závodníka
 • za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace
 • při shodě výsledného času, rozhoduje rychleji shozený terč v konečném pořadí
 • soutěž se koná na vlastní nebezpečí soutěžících, není pojištěna

MĚŘENÍ ČASU

 • čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa
 • při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus, k opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny
 • při neopravné poruše časomíry se vymění časomíra za jinou se stejným mechanismem a soutěž bude pokračovat dále

STARTOVÁNÍ

 • povely: „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE! POZOR!“, výstřel, každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
 • startování musí být prováděno startovací pistolí
 • při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou

VEDOUCÍ DRUŽSTVA

 • družstvu žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál